اعضا

مهدی حقانی

کارشناس آزمایشگاه و مدیر پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
دانشکده فنّی دانشگاه تهران

علی واعظ

کارشناس آزمایشگاه و مدیر پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
دانشکده فنّی دانشگاه تهران

بهزاد عیوضی

کارشناس آزمایشگاه و مدیر پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی –
دانشگاه تربیت مدرس

محمّدباقر واعظ

مدیر پروژه‌های طراحی و نظارت

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز

علیرضا قاسمی

کارشناس

کارشناسی ارشد مدیریت MIS
دانشگاه تبریز

محسن فاضلی‌پور

کارشناس

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف

فهیمه حسنی‌فر

کارشناس

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مصطفی عشقی

کارشناس

کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد

ستاره نخشب

کارشناس

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

علی مهری

کارشناس

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی –
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

علی یوسفی

کارشناس مستقر در کارخانه سایت آک‌کهور

کارشناسی مهندسی معدن
دانشکده فنی دانشگاه تهران

رضا اسدی

کارشناس مستقر در کارخانه سایت آک‌کهور

امیر ضیا

کارشناس مستقر در کارخانه سایت آک‌کهور

کارشناسی ارشد مهندسی معدن و محیط زیست – دانشگاه تربیت مدرس

حامد خالدی

کارشناس مستقر در کارخانه سایت آک‌کهور

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
دانشگاه تربیت مدرس

هیمن ادوای

کارشناس مستقر در کارخانه سایت جلمبادان

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت –
دانشگاه ایوانکی

محسن نعمتی

کارشناس مستقر در کارخانه سایت ده‌حسین

وحید احسانی

مدیر مالی

کارشناسی حسابداری
دانشگاه آزاد

یوسف نوروزپور

تکنسین

کارشناسی روابط بین‌الملل
دانشگاه آزاد