مدیریت

مدیرعامل

محمدامین اوجاقی

مدیر عامل

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی
دانشکده فنی دانشگاه تهران

احسان سوری

رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد استخراج
دانشگاه کرمان

علی واعظ

نائب رییس هیئت مدیره و کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی
دانشکده فنی دانشگاه تهران

محمدباقر واعظ

عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه

کارشناسی ارشد مکانیک
دانشگاه تبریز

مهدی حقانی

عضو هیئت مدیره و کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
دانشکده فنی دانشگاه تهران