مشاوران

مهندس مجید پورعطار

مشاور

کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس بهرام اوجاقی

مشاور

کارشناسی ارشد زمین‌شناسی
دانشگاه شهید بهشتی

مهندس احسان سوری

مشاور

کارشناسی ارشد مهندسی استخراج
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر کوروش شعبانی

مشاور

دکتری زمین‌شناسی
دانشگاه آزاد و شهید بهشتی

مهندس مهدی شکوریان

مشاور

کارشناسی ارشد زمین‌شناسی
دانشگاه شهید بهشتی

مهندس هادی اوجاقی

مشاور