تغلیظ کانسنگ مس پرندک

توضیح پروژه:

این پروژه در اردیبهشت 1399 آغاز و قسمت اول آن در آبان ماه همان سال به اتمام رسید. این پروژه در رابطه با تغلیط کانسنگ اکسیدی و سولفیدی معدن پرندک با روش های فلوتاسیون یا لیچینگ بوده. فلوتاسیون این کانسنگ در دو مرحله اکسیدی و سولفیدی و به روش تفریقی صورت گرفت. همچنین آزمایش های لیچینگ به دو صورت آزمایشگاهی و پایلوت صورت گرفت که تصاویر تست پایلوت را مشاهده میفرمایید.

کارفرما: شرکت نوید فرآیند البرز

تاریخ شروع: اردیبهشت ۹۹

وضعیت:

مدیر پروژه: مهندس علی واعظ

تغلیظ کانسنگ طلای سولفیدی توزلار
مطالعات تست صنعتی معدن مس پرندک