طراحی تیکنر باطله و کنسانتره معدن سنگ‌آهن آک‌کهور

توضیح پروژه:

ذرات ريز بدليل وزن كمشان سرعت ته ‌شيني بسيار پاييني دارند بنابراين لازم است سرعت ته نشيني ذرات جامد افزايش يابد كه اين كار فقط از طريق افزايش ابعاد ذرات به وسيله كواگولاسيون و لخته سازي امكان پذير است. در تحقيق حاضر بر سرعت ته نشيني ذرات جامد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. بدين منظور تأثير غلظت منعقد كننده A20،A25،A26،A27 و نانو فولکولانت كارخانه معدن آک کهور آزمایش شد، ابتدا سوسپانسيوني با غلظت 33% وزني سنگ آهن تهيه و با اضافه كردن فلوكولانت به استوانه مدرج، تغييرات ارتفاع سطح تماس مايع زلال و سوسپانسيون (خط گل) در زمان هاي مختلف اندازه‌گيري و با رسم نمودار تغييرات ارتفاع خط گل سرعت ته نشيني ذرات محاسبه شد. محاسبات نشان داد که فولکولات A27 با غلظت 30 گرم بر تن به عنوان فولکولانت بهینه انتخاب گردید.

کارفرما: شرکت معدنی سنگ‌آهن آک‌کهور

تاریخ شروع: ۱۴۰۰

وضعیت: اتمام

مدیر پروژه: مهندس بهزاد عیوضی

مطالعات تست صنعتی معدن مس پرندک
مطالعات لیچینگ ستونی کانسنگ مس اکسیدی رنگرز